Menu

header

Apeldoorn en COA liegen

Info website gem Apeldoorn: geen bovengrens opvang GGNet Info website gem Apeldoorn: geen bovengrens opvang GGNet

Alle feiten op een rij - de onderbouwing

Op deze pagina vindt u een overzicht van de harde feiten over de schimmige gang van zaken rond het geplande AZC GGNet Apeldoorn. De linken in onderstaand overzicht zijn bewijsstukken en onderbouwing van het gemanipiuleerde besluitvormingsproces door de gemeente Apeldoorn en het COA met John Berends als 'kapitein'. 

Het lezen van onderstaande feiten kost u meer dan 10 minuten. Daarom vooraf een belofte én, een waarschuwing:

belofte - na het lezen van deze soap valt uw mond open van verbazing 
waarschuwing - het lezen van onderstaande informatie is slecht voor uw bloeddruk

AANLEIDING

Hoofdrolspelers

 • John Berends, Burgemeester Apeldoorn (CDA)
 • Gerard Bakker, directeur COA
 • Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning in Gelderland (VVD)
 • Klaas Jan Dijkhof, Staatssecretaris Veiligheid en Justitie (VVD)
 • ARCADIS, veel gevraagd adviseur lokale overheden voor 'onafhankelijk' onderzoek naar geschikte AZC locaties
 • Provinciale Regietafel Gelderland (drie CDA burgemeesters, een gedupteerde en vertegenwoordigers van het COA)
 • Landelijk Regieoverleg
 • Wethouders Gemeente Apeldoorn

GGNET heeft een probleem

Het is 2013 en met GGNet gaat het financieel niet goed. GGNet wil een aantal locaties sluiten. Voor de locatie aan de Deventerstraat in Apeldoorn heeft GGNet al veel langer de wens om deze locatie te sluiten. Hoe kan GGNet hier een goede prijs voor krijgen? Aan wie kunnen we de handel slijten?

Belangenverstrengeling

Afb 2

 

De oplossing lag voor de hand. De bestuurder van GGNet, Ruud Hopstaken, is ook lid van de raad van toezicht van het COA. Het COA is op zoek naar, bij voorkeur, grote locaties waar een permanent AZC kan worden gevestigd. De eerste stap in het proces naar een nieuw AZC is gezet. Mag dit? Belangenverstrengeling?

In haar jaarverslagen geeft het COA expliciet aan dat zij de uitgangspunten van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners toepast. In artikel 3.9 staat vermeld dat de schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen: 'Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de publieke dienstverlener en leden van het bestuur wordt vermeden. Er worden geen besluiten genomen waarbij tegenstrijdige belangen en/of voordelen van leden van het bestuur spelen, die van materiële betekenis zijn voor de organisatie en/of voor de betreffende leden.'  Het heeft er alle schijn van dat Ruud Hopstaken toch twee petten op heeft en dat mag niet. Het COA probeert de gang van zaken proffesioneler en onafhankelijker voor te spiegelen dan de werkelijkheid. 

COA meent hier niets van zie ook de brief van de voorzitter van het bestuur G.J.C.M. Bakker (laatste alinea derde pagina). De heer Hopstaken heeft het proces gestart, contacten gelegd, samen met de burgemeester van Apeldoorn en het COA route uitgestippeld, neemt voor anderhalf jaar afstand van COA en treedt daarna gewoon weer aan als adviseur van COA!

Zijn er nog meer punten waarover het COA mooi weer speelt? Zijn er nog andere partijen die niet alles vertellen of verteld hebben. Of instanties die bewoners simpelweg voorliegen? Ja die zijn er helaas!

COA wil maar één ding:
een grote centrale en permanente locatie in Apeldoorn

Terugkijkend op het proces kan er maar één conclussie worden getrokken: de burgemeester, GGnet, COA én de Commissaris van de Koning in Gelderland wilden maar één locatie en dat was GGNet.

Het is een vooropgezet plan waarin iedereen bewust, dan wel onbewust haar bijdrage aan heeft geleverd. Welk bewijs bestaat hiervoor? Indicaties genoeg. Vermoedens die al veel langer leven en langzamerhand werkelijkheid worden.

Bewijs, een paar voorbeelden:

 • Het besluit binnen de gemeente Apeldoorn tot de opvang van asielzoekers was genomen voor de grote instroom in 2015. GGNet moest en zou het worden. Dit wordt u duidelijk als u de rest van dit verhaal leest. 
 • Op de website van VKZ vastgoed stond op 7 april 2016 dat "....COA met ingang van 1 januari 2017 eigenaar wordt van het eerste plan deel (omvang circa 6 ha), waar een AZC gevestigd zal worden van circa 400-600 asielzoekers. Zodra uitbreiding van het AZC naar 800 plaatsen mogelijk is, is het de intentie van het COA per 1 januari 2019 eigenaar te worden van het tweede plan deel (omvang circa 4 ha)". Op 8 april een dag na de bekendmaking door VKZ laat de gemeente aan omwonenden in een brief weten dat opvang voor 400-600 asielzoekers wordt gerealiseerd bij GGNet. De gemeente liegt: Het doel is dan al op zijn minst 800. 
 • In dezelfde brief geeft de gemeente niet aan dat het om een permanent AZC gaat. Een bewuste keuze om niet teveel weerstand te krijgen?
 • Het COA heeft een 'onafhankelijke' adviseur, Arcadis, onderzoek laten doen naar mogelijke opvanglocaties in Apeldoorn. Dit onderzoek heeft het College van Burgemeesters en Wehouders gebruikt voor haar besluit over de locaties. In het voorstel van het college over de keuze van de locatie voor een  AZC vallen een aantal locaties af, omdat COA maar een deel de grond nodig heeft (egenaren willen namelijk niet een deel van de grond aan COA verkopen).  GGNet stopt in 2019 geheel met haar activiteiten op de locatie aan de Deventerstraat. GGNet wil wel een klein deel van de grond aan het COA verkopen.Wat gebeurt er het overige 20 hectare? Waarom is GGNet wel bereid om een deel van de grond COA te verkopen, terwijl je weet dat het restant moeilijk te slijten zal zijn als er een permanent AZC naar staat. Hier hebben COA, de burgemeester en GGNet waarschijnlijk al lang over nagedacht. In de brief van 8 april sorteert de gemeente voor toekomstige op ontwikkelingen van dit AZC met de tekst "de gemeente geeft aan in overleg het COA en GGNet te willen komen tot een gebiedsvisie voor het totale gebied tussen de Terwoldseweg en de Deventerstraat". GGNet heeft dus al potentiële koper. Dit is misleiding van omwonenden door het COA en de gemeente. Wij zouden dit gewoon glashard liegen noemen.
 

Intentie tot opvang

 

Aanleiding en opstart opvang asielzoekers in Apeldoorn, het plan wordt duidelijk...

Afb 8

 

 

Op 3 november 2014 stuurt de gemeente een brief naar een aantal belangenvertegenwoordigers om af te stemmen over de mogelijke komst van een AZC naar Apeldoorn. Dit overleg vindt een week later (op 10 november 2014) plaats. De gemeente geeft aan ongeveer een maand eerder door COA te zijn benaderd en als college van B&W positief te staan ten opzichte van de vestiging van een langdurig AZC in Apeldoorn. Het één-tweetje tussen Hopstaken, Berends en het COA.

De burgemeester geeft aan goed te luisteren naar argumenten van belangengroepen. In het verslag van de bijeenkomst is te lezen dat COA op deze dag aangeeft dat er een financieel break-even punt voor een opvanglokatie wordt bereikt bij 600 opvangplekken. Vanuit de wijkraden (met uitzondering van Wijkraad Osseveld-Woudhuis!!!) zijn veel opmerkingen over de omvang van het AZC en de mogelijke spreiding van opvangplekken over meerdere lokaties. Dhr. Slinkert van COA verspreekt zich in deze bijeenkomst  (midden pagina 3 van verslag) door te stellen dat er maar één opvanglokatie in Apeldoorn komt.

De wijkraad Osseveld-Woudhuis is blijkens het verslag niet aanwezig geweest op deze eerste bijeenkomst. De gemeente heeft al een longlist met mogelijke locaties beschikbaar, deze lijst wil zij echter nog niet delen op dat moment. De presentatie die die avond is gegeven door de gemeente Apeldoorn geeft ook duidelijke blijk van het belang van omwonenden: GEEN. In de derde pagina worden de te nemen processtappen beschreven: het woord "burgers", "omwonenden" of "wijkvertegenwoordiging" komt hier niet voor. Op pagina 4 worden een aantal voorbeeldcriteria genoemd en die zijn duidelijk alleen vanuit perspectief COA beschreven.

Burgemeester Berends sluit de vergadering (zie verslag) af met de opmerking dat hij op hoofdlijnen 3 punten mee neemt uit de Vergadering: "Sociale veiligheid, maatvoering en sociale samenhang. Aan deze punten zal serieus aandacht worden besteed."

Conclusie:
Naar buiten toe doet de gemeente Apeldoorn over komen alsof het een breed gedragen project moet zijn. Klop dit? Nee natuurlijk niet.

 • In de beschreven procesvoering en bij de selectiecriteria komen burgers in zijn geheel niet voor.
 • Maatvoering (het aantal asielzoekers) is sinds het begin een issue voor veel partijen. De burgemeester zegt dat te horen en tot op de dag van vandaag heeft hij er nog niks mee gedaan.
 • Dhr. Slinkert van COA verspreekt zich en geeft zelf al aan dat er maar één opvanglokatie in Apeldoorn komt.
 • De vestiging van een AZC is schijnbaar een proces van, voor en door ambtenaren. De afwezigheid van Wijkraad Osseveld-Woudhuis bij deze bijeenkomst is van belang bij volgende bijeenkomsten.
 • Dat er in Apeldoorn slechts één opvanglocatie zou komen stond op 10 november 2014 al vast.

 

Afb 10 liegen over opvang

Minimaal noodzakelijk aantal plekken in een AZC-opvang

Liegen over de minimale omvang van een AZC

 

 

Vanaf het begin, verwijst de gemeente naar uitspraken van het COA dat zij alleen maar grootschalige locaties zou willen. En dat dit is een belangrijke reden is om slechts één locatie in Apeldoorn te zoeken in plaats voor spreiding door Apeldoorn te kiezen. Deze uitspraken door portefeuillehouder, burgemeester Berends, kloppen absoluut niet en dat weet hij zelf heel erg goed.

Waarom klopt dit niet?

 • Door Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland is een thema bijeenkomst gehouden over vluchtelingen op 31 maart 2016. Dit is een regionaal overleg waaraan alle burgemeesters in de veiligheidsregio deelnemen en een vertegenwoordiging van het COA. Onder voorzitterschap van John Berends en in aanwezigheid van vele burgemeesters COA is toen het thema Vluchtelingenopvang nader beschouwd. Uit het verslag van de vergadering d.d. 31 maart 2016 blijkt dat COA in aanwezigheid van dhr. Berends het volgende zegt over de minimale omvang van een asielzoekerscentrum: "De heer Meertens (red: COA) zegt dat het COA werkt met maatschappelijk geld en dat de opvang daarom efficiënt moet zijn. Het kost 10 jaar om een locatie met 300 bedden financieel rond te krijgen. Bij kleinere locaties duurt dit nog langer."
 • Verder is in een interview met dhr. Clemens Cornielje, als Commissaris voor de Koning voor Gelderland, tevens voorzitter van de provinciale regietafel vluchtelingen bevestiging voor deze COA norm te lezen: "Daarbij ga ik uit van de norm van het COA, dat stelt dat kleinschalige opvang begint bij 300 plekken". En "Ik moet werken met de afspraken die de gemeenten en het Rijk met elkaar hebben gemaakt. Daarin heeft een zelfstandige opvang minimaal 300 plaatsen en een satellietlocatie minimaal 200."
 • Ten slotte is op de website van COA zelf te lezen "Reguliere opvanglocaties hebben een opvangcapaciteit van 300-1500+ personen" en "Kleinere zelfstandige vestigingen met een minimale capaciteit van 200 personen kunnen onderdeel zijn van een grote reguliere vestiging."

Conclusie:
Voor COA kan een reguliere opvang al uit bij 300 opvangplekken. De vraag is dan waarom het college van B&W van Apeldoorn blijft liegen over de noodzaak tot een groot AZC voor 400 tot 800 plekken op het GGNet terrein. Er is bij omwonenden geen draagvlak voor en er is geen financiële noodzaak, cq enige vorm van dwang vanuit COA! De gemeente liegt in de communicatie richting haar burgers over de noodzaak tot een grote opvanglocatie!

 

 afd 3

Aantal opvangplekken in Apeldoorn:
400-600-800-....?

Verdraaiing van besluiten?

De gemeente noemt voor het eerst een aantal gewenste opvangplekken in de bijeenkomst van 12 januari 2015. Burgemeester Berends geeft in die bijeenkomst weer mee te willen werken aan de opvang van 600 tot 800 vluchtelingen in Apeldoorn. In dezelfde bijeenkomst geeft COA aan dat een reguliere opvanglokatie bestaat uit 450 opvangplekken, maar te streven naar 600 tot 800 opvangplekken. Hier is kennelijk al onderling overleg over geweest. In hetzelfde overleg geeft Berends aan dat het aantal lokaties wordt vastgesteld in overleg met de drie partijen (red: Gemeente, COA én omwonenden!), terwijl COA aangeeft dat het in overleg tussen gemeente en omwonenden moet gaan. Arcadis heeft de 600 tot 800 bewoners als toetsingskader meegenomen in haar adviesrapport, bij voorkeur op één locatie. In de bijeenkomst is in een gezamenlijk standpunt namens alle actiegroepen van alle mogelijke lokaties aangegeven dat alle actiegroepen voor opvang van vluchtelingen zijn, maar wel gespreid om het draagvlak onder omwonenden te vergroten. Burgemeester Berends geeft aan dit verzoek mee te nemen in het voorgenomen besluit van het college.

Op 1 juli 2015 wordt vervolgens het collegevoorstel gepubliceerd, waarin het college aan geeft zich in te willen zetten voor de opvang van 600-800 vluchtelingen in Apeldoorn. Het college vindt ingroei op het GGNet terrein acceptabel, maar geeft aan voorkeur te hebben voor twee zelfstandige centra gelet de nadrukkelijke oproep tot spreiding van opvangplaatsen. Hiervoor vraag het college om advies van de gemeenteraad. (Red: het college van B&W mag zelfstandig besluiten, maar bij besluiten met grote impact op de maatschappij, is zij conform de Gemeentewet gehouden eerst de gemeenteraad te raadplegen.) In het voorstel worden ook reacties uit de samenleving genoemd, waaronder de veel genoemde reactie dat 600-800 plekken op één locatie als teveel wordt ervaren (zie midden pagina 4).

Op 24 september is de raadsconsultatie geweest. Uit de transcripts, (lees vanaf 1:16 of luister hier terug) van deze bijeenkomst komt naar voren dat de gemeenteraad heeft aangegeven dat ze voor opvang van 400 vluchtelingen op één locatie wil gaan op het terrein van GGNet en dat ze graag wil dat het college van B&W weer terugkomt bij de raad voor verdere groei van 400 naar 600 afhankelijk van het draagvlak onder omwonenden én monitoring van de 400. In de bevestiging van hetgeen is besproken van 5 oktober 2015 is echter het terugkomen bij de gemeenteraad verschoven naar groei boven de 600 plaatsen in plaats van boven de 400! Dit is NIET hetgeen in de raadsconsultatie van 24-09-2015 is besproken!

Tussen dit publieke gerommel met aantallen vindt er echter ook nog een schimmig spel op de achtergrond plaats, waarbij zowel COA, de gemeente als GGNet onderling spreken over 800 opvangplaatsen op het GGNet terrein! Dit blijkt uit meerdere zaken:

 • Ten eerste is dit al aan de orde gekomen op de website van de commerciële partij die de vastgoedtransacties tussen GGNet en COA faciliteert (VKZ). Daar wordt al gesproken over een Fase B waarin het de bedoeling is dat COA per begin 2019 nog 4 hectare van GGNet koopt voor de verdere vestiging om tot een aantal van 800 opvangplekken te komen.
 • Dit aantal van 800 wordt ook door COA bevestigd in reactie op een schrijven van het Comité aan Staatssecretaris Dijkhof.
 • Opmerkelijk, omdat er op 1 mei 2016 een herverkaveling van het GGNet terrein heeft plaats gevonden. Het terrein waar het AZC zou moeten komen is maar liefst bijna 16 ha groot en dus niet 6 of 10 ha waar publiekelijke over wordt gecommuniceerd. Dit terrein is volgens de kadastrale registratie op 3 april 2017 nog steeds in eigendom van GGNet!

Desondanks blijft de gemeente in haar communicatie richting omwonenden en de raadsfracties vasthouden aan een aantal van 600.

Op 1 oktober 2015 hebben alle gemeenteraadsfracties een pleidooi aan de landelijke politieke partijen gedaan om kleinschaliger AZC locaties door COA mogelijk te maken

Conclusie:

 • Het minimaal noodzaklijke aantal opvangplekken voor COA voor een AZC is 300 zoals eerder geconcludeerd.
 • Meerdere malen is vanuit de Apeldoornse burgerbevolking in het algemeen en Comité passend AZC specifiek aangegeven dat er draagvlak is voor kleinschalige opvang.
 • Het college van B&W heeft meermalen aangegeven oor te hebben voor deze wens.
 • Daarnaast is de wens voor kleinschalige opvang er ook bij raadsfracties.

Ondank dit alles blijft het college stoïcijns doormarcheren op 600 tot 800 opvangplekken op één locatie, namelijk GGNet. Ondanks haar toezeggingen rekening te houden met wensen uit de Apeldoornse samenleving handelt het college hier niet in overeenstemming met de wens van bevolking en lokale politiek. Ookal is er geen noodzaak voor een grote opvanglocatie.

Hierdoor neemt het draagvlak eerder af in plaats van toe.

Vooronderzoek locaties

 

De slager keurt zijn eigen vlees - Uitslag onderzoek van tevoren bekend

 Afb 7

Bij de keuze voor het te realiseren AZC opde locatie van GGNet verschuilen COA en de gemeente zich achter een onderzoek door een zogenaamde 'onafhankelijke' partij ARCADIS. Dit onderzoek is niet onafhankelijk en de uitkomsten worden indirect gestuurd door direct belanghebbenden:

 • het COA stelt het toetsingskader vast en bepaalt dus wat een locatie voor het COA meest geschikt maakt. COA gaat bij voorkeur voor een grote permanente locatie. De burgemeester en wethouders verschuilen zich hierachter. (Samenvatting Rapportage ARCADIS);
 • mogelijke satellietlocaties worden globaal getoetst volgens de onderzoeksrapportage van ARCADIS. Dus geen echt onderzoek? Hoezo gemeente en COA zijn niet vooringenomen over de locatie GGNet?;
 • de gemeente gaat over bestemmingsplannen en kan daarmee sturen naar een gewenste locatie
 • het onderzoek wordt dan wel uitgevoerd door een derde partij, maar de opdrachtgever is het COA en de conceptrapportages worden door ARCADIS voor besproken met het COA. Op deze manier kan het besluitvormingsproces worden gestuurd;
 • omwonenden uit Zuidbroek hebben het locatieonderzoek geanalyseerd en hebben hierin veel fouten ontdekt; 
 • er is een paralel te trekken met een vergelijkbare situatie in Ede.  Daar waren dezelfde partijen betrokken  in de (gemanipuleerde) besluitvorming over een AZC in de gemeente Ede. Ook daar was Arcadis betrokken en werd gezamenlijk toegewerkt naar een van tevoren vaststaande uitkomst. (Link internet)

Conclusie:
Het locatie-onderzoek is een goed ingestudeerd toneelstuk opgevoerd door de burgemeester en het COA.

COA en burgemeester hebben maling aan omwonenden

Lokale politiek is een marionet van COA

Afb 5

 

Het COA heeft maar één belang. Dat is het huisvesten van asielzoekers. Omwonenden komen hierin niet voor. Neem zelf eens een kijkje op de website van het COA. (Link naar de website van het COA). In de visie, de missie, kernwaarden, en de samenwerking komt het woord burger en omwonenden ook niet voor. (Jaarverslag 2014 COA pagina 9).

De vereniging van Nederlandse gemeenten heeft een wegwijzer gemaakt voor colleges van B&W met tips voor het proces van besluitvorming over AZC's. (Wegwijzer college van B&W). Lees dit stuk eens door! Dit is niet geschreven omdraagvlak te creëren, dit is geschreven omwonenden klein te houden, u als omwonende in een hoek te zetten.

In de Wegwijzer staat letterlijk: "Een burgemeester is zichtbaar en proactief in zijn/haar rol als burgervader en heeft begrip voor de zorg en angst van iedere inwoner. Een burgemeester kan die emoties niet wegnemen, maar kan vanuit een moreel be¬sef een bijdrage te willen leveren aan de opvang van asielzoekers, het gesprek aangaan met de samenleving." De vereniging van Nederlandse gemeenten heeft het over moreel appel. Nee, liegen door de burgemeester en het COA dat is moreel! Omwonenden die niet keihard reageren (in eerste instantie geen bezwaar hadden tegen een AZC van circa 400 plaatsen) als in Geldermalsen en Steenbergen een AZC van 800 en meer asielzoekers op dringen, dat is moreel.

 • Burgemeester en wethouders kunnen zich sterk maken voor meerdere locaties, maar doen dat niet. Zij verschuilen zich lekker achter het COA. Makkelijk. Als COA zegt dat een locatie minimaal 800 opvangplaatsen moet hebben, dan kun je je daar als burgemeester en wethouders makkelijk achter verschuilen. Dan kun je als B&W altijd iemand anders de schuld geven. De burgemeester en wethouders zijn niets meer en minder dan een stel zetbazen van het COA en Dijkhof.
 • De wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) heeft het dringende advies gegeven om geen gebruik te maken van grote AZC's. Een dringend verzoek van burgemeesters om AZC's te beperken omvang van 400 asielzoekers wordt door burgemeester en wethouders genegeerd. Ook COA negeer dit. GroenLinks, CDA partijen in de gemeenteraad streven in de landelijke politiek naar integratie, maar in Apeldoorn gaat voor grootschalig. Leuk voor de eigen hobby. Een mooie manier om je in de kijker te spelen bij de politieke elite en kans te maken op een mooie baan (burgemeester elders, ministerie etc.).
 • Burgemeester en lokale CDA politici handelen totaal anders dan het partijprogramma. Het CDA zegt te staan voor kleinschalige opvang. In Apeldoorn gaat het CDA juist groot groter grootst. Het CDA liegt.
 • De burgemeester en het COA zullen wel even bepalen wat goed is voor de burgers, wat goed is voor de direct omwonenden. Technocraten bepalen, de burger voelt zich slecht vertegenwoordigd. Sla de kranten er maar op na (burgers voelen zich slecht vertegenwoordigd, de Volkskrant), (het bestuurlijke gat, de Volkskrant).

Conclusie:
COA en burgemeester en wethouders hebben lak aan maatschappelijke ontwikkelingen. Voor de vorm geven ze aan dat ze streven naar draagvlak. In werkelijkheid hebben COA en de burgemeester daar maling aan.  Alles is erop gericht om een door het COA gewild, AZC te realiseren. De rest onbelangrijk, u, uw kinderen, uw woon gemak, uw comfort, uw leefomgeving het interesseert het COA en de burgemeester totaal niet.

Besluit College Burgermeester en Wethouders en consultatie gemeenteraad 

• Collegevoorstel 

• Raadsvergadering

• Advies Raadfracties aan college van B&W

 

Aantallen worden gemanipuleerd.

In het collegevoorstel omtrent de opvang van asielzoeker stelt het college aan de raad voor 600 tot 800 opvangplekken op één of meerdere locaties in Apeldoorn. Gelet het belang van een AZC locatie wordt raad geconsulteerd. Deze consultatie vindt plaats op 24 september 2015.

In de raadvergadering van 24 september 2015 wordt het collegevoorstel besproken. Uit de transscripts en het geluidsfragment blijkt echter dat de raadsfracties het college hebben geadviseerd te beginnen met 400 plekken op locatie GGNET en dat de raad weer geconsulteerd moet worden over een verdere doorgroei naar 600. Het college geeft aan de adviezen van de raad mee te nemen.

Op 5 oktober 2015 worden de adviezen uit de raadsvergadering teruggekoppeld aan het college: Direct te starten met opvang met 400 plekken op GGNet en pas doorgroeien naar 600 plekken afhankelijk van de verdere realisatie en bij voldoende draagvlak onder omwonenden. Een verdere doorgroei met een niet nader benoemd aantal zou pas mogelijk zijn na consultatie vooraf van de raad.

Conclusie:
Het schriftelijk vastgelegde advies van de raad aan het college komt niet overeen met hetgeen daadwerkelijk in de raadconsultatie is besproken! Hierdoor neemt het projectteam onder aansturing van de burgemeester veel meer vrijheden dan zijn toegezegd!

Definitief collegebesluit

Op 6 oktober 2015 wordt het definitieve collegebesluit gepubliceerd. In dit besluit word besloten tot 600-800 opvangplaatsen in Apeldoorn, waarbij onmiddellijk gestart kan worden met de realisatie van 400 opvangplaatsen op GGNet. De doorgroei naar 600 plekken is verder versimpeld door naast een raadconsultatie bij verdere doorgroei ook het hebben van voldoende draagvlak bij omwonenden te laten vervallen. In dit voorstel wordt de raad pas weer geconsulteerd indien verdere groei naar 800 opvangplekken gewenst is. Er wordt nog wel over satellietlocaties gesproken, maar dit is ter onderzoek aan COA gelaten.

Conclusie:
De doorgroei in opvangplaatsen op het GGNet terrein is door het college op papier en in de uitvoering steeds verder versimpeld en staat mijlenver van wat in de raadconsultatie is besproken en wat enigszins recht doet aan het draagvlak bij omwonenden van dit terrein tot kleinschalige opvanglocaties.

Raadsbrief 8 december 2016

 

De overgang van 400 naar 600 plaatsten wordt versimpeld in het voordeel van de burgemeester.

Het is lange tijd stil vanuit het college tot er op 8 december 2016 een update aan de raad wordt gestuurd ten aanzien van de opvang van vluchtelingen. Deze terugkoppeling borduurt verder voort op misleidende uitgangspunten. Zo wordt er gesproken over "monitoring" van de groei van 400 naar 600 opvangplekken. Terwijl de afspraak was om de 400 gerealiseerde opvangplekken te monitoren en daarna afhankelijk van het draagvlak in de omgeving én een raadconsultatie de mogelijkheid te bezien tot verder groei naar 600 opvangplekken.

Conclusie:
Het college koppelt niet-gemaakte afspraken terug alsof ze zo in het verleden wel zijn gedaan en doet zo een bewust verkeerde voorstelling van zaken. Verder is deze terugkoppeling wederom niet in overeenstemming met de breed verkondigde wens vanuit de samenleving (omwonenden én raadsfracties!) tot kleinschalige opvanglocaties. Het college heeft meermalen aan gegeven deze wens te kennen en dit mee te nemen in handelingen. Dit gebeurt dus consequent niet!

Verhoogde asielinstroom 2015, regieoverleg 

Landelijke- en provinciale regietafel vluchtelingen

Hoe worden locaties nou bepaald waar AZC's komen? Dat is een vraag waar veel mensen weinig inzicht in hebben. Onder druk van de grote asielstroom van zomer 2015 en de daarmee samenhangende behoefte aan meer opvangcapaciteit, is de noodzaak voor meer afstemming geboren. Hiervoor zijn een aantal overlegstructuren in leven geroepen op verschillende niveaus. Dit zijn te weten de landelijke regietafel verhoogde asielinstroom en verschillende provinciale regietafels. Deze landelijke regietafel staat onder voorzitterschap van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De provinciale regietafel voor Gelderland komt iedere twee tot drie weken bij elkaar onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koning, dhr. Cornielje.

Deelnemers van de Provinciale regietafel Gelderland zijn:

 • Herman Kaiser (CDA) burg. Arnhem, als voorzitter Veiligheid en gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM);
 • Hubert Bruls (CDA), burg Nijmegen, als voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ);
 • John Berends (CDA), Burg Apeldoorn, als voorzitter Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland (VNOG);
 • Gedeputeerde Josan Meijers, portefeuillehouder Ruimte en Wonen;
 • vertegenwoordiger(s) van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA).

De provinciale regietafels maken een vertaling van capaciteitsvraag die op landelijk niveau wordt verlangd, naar de provinciale situatie. Vanuit de provinciale situatie worden vervolgens naar de nog kleinere veiligheidsregio's binnen de provincie door vertaald. Vanuit de Veiligheidsregio vindt vervolgens een vertaling door naar de verschillende gemeenten. Bij de themabijeenkomst vluchtelingen van de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland is op 31 maart 2016 een COA medewerker aanwezig geweest die voor alle aanwezige burgemeesters, inclusief Voorzitter Berends aan heeft gegeven dat een vluchtelingenopvang voor COA rendabel is te exploiteren bij een aantal van minimaal 300 bedden voor de duur van 10 jaar. 

Vanuit de landelijke regietafel is afgelopen 8 september 2016 gecommuniceerd dat plannen voor asielopvang, waarvoor nog geen Bestuursovereenkomst is afgesloten geen doorgang hoeven te vinden, omdat er capaciteit genoeg is (Categorie C opvang locaties). Dit is ook zo vanuit de provinciale regietafel aan veiligheidsregio Noord Oost Gelderland 27 oktober 2016 onder punt 8 teruggekoppeld. Voor het GGNET terrein geldt dat er afgelopen september geen bestuursovereenkomst was en nu, 3 april 2017, nog steeds niet. Toch gaat de gemeente door met haar planvorming voor vestiging van een AZC op het GGNET terrein.
Het is daarom onduidelijk waarom de gemeente toch door gaat met de planvorming. Het is vermoedelijk de eigen ambitie van de burgemeester die deze situatie tot stand brengt. Ondanks dat de burgemeester steeds geheimzinnig blijft doen zijn er wel degelijk signalen waardoor omwonenden van het GGNet terrein reden hebben zeer ongerust te zijn. Allereerst lijken er al concrete plannen in de kast te liggen bij de gemeente voor in ieder geval 800 bedden op het GGNet terrein. Uit de terugkoppeling van de landelijke regietafel van 3 november 2016 (éénnalaatste opsommingsteken) blijkt dat er een aantal gemeenten bezig zijn met bijzondere projecten ten aanzien van opvang van vluchtelingen die Den Haag wel kunnen bekoren. De ontwikkeling van een vleugel met louter en alleen aso vluchtelingen op het GGNet terrein zou zeer wel tot de reële opties kunnen behoren. Burgemeester Berends verkoopt namelijk alleen maar nee aan omwonenden van GGNet en niet aan COA!

Conclusie:
Burgemeester Berends zit vanwege zijn voorzitterschap van de Veilheidsregio Noord-Oost Gelderland in een centrale rol ten aanzien van de opvang van asielzoekers in de provincie. Door deze positie heeft de burgemeester veel meer kennis dan hij laat blijken of die hij inzet ten gunste van de Apeldoornse burgerbevolking. Deze kennis omvat het minimale aantal opvangplekken dat nodig is om een locatie te laten draaien, maar ook afspraken en uitspraken vanuit de landelijke regietafel verhoogde asielinstroom waarin is besloten om geen nieuwe AZC's te ontwikkelen waar geen bestuursovereenkomst voor is. Dit is voor GGNet NIET het geval.

De gemeente Apeldoorn kan keuzes maken maar doet het niet.

De burgemeester handelt alleen ter eigener eer en glorie en niet ten dienste van de burgers van zijn gemeente!

Communicatie wijk 

Omwonenden niet volledig en op het juiste moment informeren.

 

In de communicatie geeft de burgemeester, de wethouders en ambtenaren aan dat zij open communiceren en de burgers, omwonenden echt betrekken. Iedereen die zich wat heeft verdiept in de tekst op de website en brieven, besluiten van de gemeente en de communicatie begrijpt inmiddels wel dat dit een grote leugen is.

Nog even een aantal voorbeelden:

 • in december is er inloopmiddag geweest voor omwonenden. Veel omwonenden hebben geen uitnodiging gekregen, of de uitnodiging gekregen vlak voor datum van de inloopmiddag. Wel handig dat eventuele grootschalige weerstand zo de kop kan worden ingedrukt, doordat mensen geen tijd meer hadden om hun agenda hiervoor vrij te maken;
 • de burgemeester is aanwezig geweest. Dat klopt, maar hij was daar niet in functie, voor omwonenden niet herkenbaar als de burgemeester;
 • er is nog steeds geen bestuursovereenkomst (3 april 2017) over de opvang. Waarom is het zo moeilijk? Waarom wordt hier niet open over gecommuniceerd met omwonenden? Wat staat er in wat omwonenden eigenlijk nog niet mogen weten;
 • op 8 april 2016 communiceren naar omwonenden dat er een locatie komt van 400-600 asielzoekers. Terwijl een dag eerder (7 april) op de website van vastgoed bemiddelaar VGZ al stond vermeld dat in 2019 sprake zou zijn uitbreiding naar 800 asielzoekers. Die laatste tekst is daarna snel weer verwijderd;
 • het instellen van een klankbordgroep. In deze groep staat alles in het teken van de belangen van de gemeente en het COA;
 • de gemeente heeft sinds eind 2015 tot december 2016 niets meer vermeld op haar website over het AZC in Apeldoorn (tekst website). De buit is binnen! Communicatie is niet meer nodig?;
 • vertegenwoordigers van de gemeente COA en politie geven aan dat er geen incidenten plaatsvinden bij COA locaties. (VNG wegwijzer). Kijk de artikelen over het AZC in Schalkhaar er maar op na. Veel incidenten, die (bewust) niet naar omwonenden worden gecommuniceerd; 
 • politie meldt ernstige misdrijven niet;
 • Schalkhaar overlast asielzoekers helemaal zat
 • zware-incidenten-asielzoekers-in-schalkhaar-maar-dat-mogen-wij-niet-weten;
 • op de website van de wijkraad Osseveld-Woudhuis wordt, niet, of nauwelijks gecommuniceerd over de ontwikkelingen van het AZC.

Conclusie:
Een burgemeester die vindt dat fair play er niet alleen is voor de gemeente, maar ook voor omwonenden. Wie gelooft de gemeente Apeldoorn nog? En het  COA? Of dee politie?

 Draagvlak

 

In voorgaand tekstblok is al duidelijk geworden dat burgers geen serieuze rol hebben. Om toch die schijn op te houden, organiseert de gemeente wel een aantal activiteiten waarbij burgers als figurant op mogen treden.

 • Zo is er in maart een referentiebezoek aan een asielzoekerscentrum in Nijmegen. Je kan je af vragen hoe het bezoeken van een AZC locatie met 250 opvangplekken vergelijkbaar is met de beoogde grote locatie in Apeldoorn.
 • De gemeente begint pas na het besluit in december 2016 met het informeren van omwonenden met nieuwsbrieven. Dat noemt de gemeente draagvlak. Onzin, draagvlak creëer je in een proces en niet nadat het besluit is genomen.
 • Er is een klankbordgroep voor afstemming en inspraak van omwonenden. Dit is een vergadering waarin hoogstens op persoonlijke titel wat kan worden gezegd. Notulen geven alleen weer wat de gemeente goed uitkomt, herhaaldelijk verzoek tot wijziging wordt genegeerd.
 • De burgemeester schermt altijd met draagvlak. Waar en wie zijn dit dan? Er is geen draagvlak onderzoek door de gemeente uitgevoerd in de omliggende wijken en bij de direct betrokkenen, de omwonenden. 
 • Wijkraad, niet betrokken, houdt zich afzijdig. Eigen belang, hobby, carrière in de politiek?

Bewust beschadigen omwonenden

Het creëren van draagvlak volgens de Burgemeester belangrijk. De gemeente beschadigt echter bewust omwonenden. Omwonenden worden in een kwaad daglicht gesteld, terwijl zij niet eens tegen een AZC zijn (Geldermalsen), maar geen grootschalig AZC willen. Enkele voorbeelden:
 • John Berends maakt bezorgde burgers uit voor racist, fascist en biedt daarna excuses aan;
 • John Berends vergelijkt het verzet tegen een groot AZC met de tolerantie ten aanzien van vluchtelingen na de Tweede Wereldoorlog. Dit doet hij notabene tijdens de dodenherdenking, in een fase dat de besluitvorming over het AZC plaatsvindt;
 • in een nieuwjaarstoespraak maakt John Berends omwonenden zwart door hun opmerkingen af te doen als niet waar;
 • bij bijeenkomsten zorgen gemeente en COA voor de aanwezigheid van voorstanders. Die voorstanders wonen niet in de buurt, hebben geen direct belang. Zo werkt de politiek!

Conclusie:
Die kunt u als lezer zelf wel trekken. Dit is niet het gedrag waarbij je het gevoel krijgt dat onze burgervader serieus rekening houdt met omwonenden. Hier blijkt ook weer: er is maar één doel en dat is een groot AZC op de locatie GGNet.

 

 Afb 4

Nieuw venster